חיפוש

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו היא של חברת צקבוקס אל אל סי או checkbox llc, מספר חברה 500438189, ("החברה", "USHOPS" או כל פנייה בגוף ראשון) מפעילת האתר ushops.co.il (להלן: "האתר"), ויצוינו בה הקווים הכלליים של האופן בו אנו אוספים ומשתמשים במידע אודותיך, באמצעות האתר או באמצעים אחרים, במסגרת השירותים שלנו.


אנו מתייחסים בכבוד לפרטיותך ומחויבים לשמור ולהגן על המידע האישי שהוא מחזיק אודותייך. אנו נפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות הדין הישראלי בנוגע לפרטיות, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, התקנות שהותקנו וההנחיות שניתנו מכוחו. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנשוא המידע, יכול להסירו או לשנותו. האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.כללי

בעת השימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול USHOPS, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע שלך באופן המתואר במדיניות פרטיות זו. אינך חייב למסור את המידע כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, ללא מסירת המידע, ייתכן ולא נוכל להציע לך את שירותינו ו/או שירותים מסוימים. המידע ישמר במאגר התפעול של החברה ויישמר למשך הזמן הדרוש לחברה למימוש המטרות המותרות לה על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו.סוגי המידע הנאסף אודותיך

בעת השימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול USHOPS, אנחנו נהיה רשאים לאסוף ולהשתמש (כמפורט במדיניות פרטיות זו להלן) בסוגי המידע הבאים:

 • פרטי קשר - במסגרת הרישום שלך לאתר ו/או השימוש שלך בשירותי ,USHOPS (לרבות, אך לא רק, באמצעות פנייה לשירות הלקוחות שלנו) תתבקש להירשם ו/או למסור לנו פרטים מזהים אודותיך (או אשר באמצעותם ניתן באופן סביר לזהותך) ואנחנו אף נאסוף מידע אישי, לדוגמא שם, תעודת זהות, מספר התאגדות, כתובת, מספרי טלפון, כתובות אי-מייל, נתוני משלוח, מידע על אמצעי תשלום וכו'. מידע כאמור ייתכן שנקבל גם מצדדים שלישיים.
 • מידע בקשר לאתר שלנו – האתר או חלק מספקי השירות או שותפינו משתמשים בטכנולוגיות שונות המאפשרות לעקוב אחר פעילותך באתר, וזאת בין היתר, לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ייעול השירותים שלנו, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, אספקת תוכן מותאם אישית ושיווק שירותינו, התאמת השירותים להעדפותייך האישיות וצרכי אבטחת מידע .בין השאר נשתמש ב"קוקיות" (cookies), גם של צדדים שלישיים (כגון: Google Analytics, AdWords, TagManager; Facebook Pixel; Hotjar ; Idev Affiliates; Mailchimp ) שהינם מרכיבי מידע השמורים על הכונן הקשיח של המשתמש הכוללים מידע אודות המשתמש. למשל, שימוש בקוקיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתר האינטרנט שלנו. באמצעות הקוקיות תנוטר פעילותך וייאסף באופן אוטומטי מידע כגון כתובת IP, משך ביקורך, גרסאת מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, מיקום ועוד. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת קוקיות. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית הקוקיות. הנך רשאי כמובן לסרב לעשות שימוש בקוקיות – אולם ככל ותעשה כן, תהיה רשאי אמנם להשתמש באתר, אולם ייתכן כי חלקים או מאפיינים של האתר יהיו מוגבלים עבורך, או שתצטרך להזין מחדש פרטים. שינוי הגדרות אלו הינו באחריותך. מידע נוסף אודות השימוש בקוקיות ו-Web Beacons על ידי צדדים שלישיים תוכל למצוא בכתובות:
 • מידע שתמסור במסגרת השתתפות סקרים - לעיתים נבקש ממך למסור מידע באמצעות סקרים. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי ואתה יכול לבחור שלא למסור את המידע.


מידע על אחרים

כשאתה מוסר לנו מידע על אחרים, באחריותך לוודא כי הדבר נעשה בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.מטרות השימוש במידע

המידע אודותייך יישמר במאגר כאמור למטרות הבאות:

 • לצורך אספקת השירותים באתר;
 • ליצירת קשר כאשר אנו סבורים שקיים צורך בכך לצורך אספקת השירותים באתר;
 • צרכים שיווקיים (ראה בהמשך);
 • לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;
 • להפעיל, לבצע הערכה ולשפר את השירותים הניתנים דרך האתר (כולל פיתוח מוצרים ושירותים חדשים; ניתוח ושיפור יעילות השירות);
 • קיום נהלים ומדיניות;
 • אבטחת מידע;
 • טיפול בבקשות עיון ותיקון מידע;
 • צרכים סטטיסטים ומחקר (לרבות שימוש באמצעים כגון אנונימיזציה ופסאודונימיזציה, להפיכת מידע אישי למידע לא מזוהה, או לא מזוהה באופן ישיר);
 • על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן;
 • הגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים.


מסירת מידע לצד שלישי

כחלק ממהלך העסקים הרגיל, אנו עשויים לשתף במידע ולהסתייע בחברות עסקיות על מנת לבצע פעולות עבורנו, בכפוף לאמור במדיניות פרטיות זו. דוגמאות לחברות עסקיות אלו הן: חברות משלוח והובלה וספקי שירות למיניהם.
אנו עשויים להעביר את המידע לצדדים שלישיים, בין בארץ ובין בחו"ל, במקרים הבאים:

 • לצרכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, למימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, ולמימוש אינטרסים לגיטימיים שלנו, למשל לשם מניעת הונאה. העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר;
 • במסגרת שיתוף פעולה של החברה עם קבלני משנה וספקים שמסייעים לנו (כמו חברות משלוח והובלה, ספקי שירות למיניהם, רשויות המכס, חברות המעניקות שירותי ניהול מידע ואבטחתו, יועצים חיצוניים (רואי חשבון, עורכי דין וכו'));
 • צדדים שלישיים המספקים לנו מגוון שירותים, כגון חברת Mailchimp. לפרטים נוספים אודות סוגי המידע המועברים לחברה זו ולשימושים הנעשים במידע תוכל לעיין במדיניות הפרטיות שלה, בכתובת: https://mailchimp.com/legal/privacy;
 • אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין חל;
 • אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר;
 • אם נארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שנתמזג עם גוף אחר – אנו נהיה זכאים להעביר לגוף האחר את פרטיך, ובתנאי שאותו צד שלישי יעמוד בהוראות הדין לגבי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע;
 • אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצלנו כי ביצעת או אתה עשוי לבצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בנו ו/או במי מטעמנו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים באתר;
 • אם תועלה טענה או יתעורר אצלנו חשד סביר כי אתה עשית או עשוי לעשות שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;
 • על מנת שנוכל להתגונן מפני תביעות משפטיות;
 • אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים בתפעול האתר;
 • יתכן שנעביר מידע אישי לצדדים שלישיים לצרכי מחקר וסטטיסטיקה. העברת מידע אישי במקרה כזה תיעשה כאשר המידע יהיה אגרגטיבי, ותוך נקיטת אמצעים שיקשו לזהותך במאמץ סביר;
 • בכפוף להסכמתך המפורשת ועל פי דין, נהיה רשאים להעביר מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, לצרכי שיווק ופרסום מוצריהם ושירותיהם.

בכל הנוגע להתקשרויות שלנו עם צדדים שלישיים והעברת מידע אישי לאותם צדדים, אנו: (א) ננקוט בזהירות הנדרשת בבחירת צדדים שלישיים, נותני השירותים והיועצים מטעמנו; ו- (ב) נתקשר עמם בהסכמים המבטיחים כי אותם גופים, נותני שירותים, קבלנים ויועצים נוקטים באמצעים הטכניים והארגוניים הנדרשים לצורך אבטחת המידע ומעבדים אותו בהתאם להנחיותינו ולדין החל.

בקשר עם האמור לעיל, אנו עשויים להעביר מידע אישי לגופים או נותני שירותים שלא בהכרח מצויים במדינות המעניקות רמת אבטחה נאותה למידע אישי כפי שנהוג בישראל. העברת מידע כזו תהא בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף להוראות הדין החל.מידע שיווקי

המידע ישמש גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר שלנו או מי מטעמנו, וכן מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה איתנו, לרבות פרסום מותאם אישית.

אנו נהיה רשאים לשלוח לך דיוור ישיר ופרסומות בקשר לשירותים שלנו (ובכפוף להסכמתך, גם בקשר לשירותים או מוצרים אחרים), בכל אמצעי תקשורת, ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות. באפשרותך לבקש להימחק מרשימת התפוצה לפרסומות ומרשימת התפוצה לדיוור ישיר, גם באמצעות פנייה למוקד השירות בכתובת הדוא"ל [email protected]. במקרים מסויימים תוכל לפנות לכתובת הדוא"ל שצויינה גם כדי למחוק מידע אחר.

שים לב כי ייתכן שיישלחו אליך לאחר בקשת ההסרה דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.אבטחת מידע

רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. אנו נוקטים אמצעי אבטחה מתאימים לסוג המידע שנמצא ברשותה ובהתאם להוראות הדין על מנת לשמור על פרטיות המידע הנאגר במסגרת השימוש באתר. לצורך זה, החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים ומקובלים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום., אולם עליך לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. אנחנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. כל עוד נוקטת החברה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור. יובהר כי גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים כגון שימוש באמצעים נגד וירוסים, עדכון תוכנה וכדומה.זכות לעיין במידע ולתקנו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או, במקרים מסוימים, למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות לשירות הלקוחות של החברה (כמפורט בהמשך).שינוי מדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות מדיניות פרטיות זו, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתנו, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחה המחייב של מדיניות הפרטיות הנה זו שתופיע מעת לעת באתר. באחריותך להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, במדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישורך בדבר קבלת השינויים. מומלץ לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) במדיניות הפרטיות.שונות

היה והוראה מהוראות מדיניות פרטיות זו, תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות מדיניות הפרטיות ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

כל השתהות שלנו בקיום זכות המגיעה לנו או אי עמידה שלנו על זכות המגיעה לנו לפי מדיניות פרטיות זו או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלנו על זכות כאמור.פנייה לשירות הלקוחות של החברה

תוכל לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס יצירת קשר או באמצעות מספר הטלפון: 1-700-700-712, על מנת לברר פרטים על זכויות כאמור, ובכלל.